Tietoa opistosta

 

 

jokihelmen-opisto logo

Jokihelmen opisto on alueellinen kansalaisopisto, joka toimii Haapavedellä, Kärsämäellä, Merijärvellä, Oulaisissa, Pyhännällä ja Siikalatvan kunnassa. Olemme monipuolinen, joustava, tässä ajassa ja tulevaisuuden kehityksen sykkeessä oleva, vahva alueellinen väestön tarpeita ja toiveita kuunteleva oppilaitos kuntien keskustoissa ja kylillä. Opetustoimintamme perustuu Lakiin vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632) ja Lakiin taiteen perusopetuksesta (21.8.1998/633).

Ylläpitämisluvan mukaan Jokihelmen opisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten oppivaa ja aktiivista elämäntapaa, tukea kulttuuriin kasvamista, vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen elinvoimaa ja hyvinvointia sekä edistää alueen yhteisöllisiä voimavaroja. Koulutus painottuu taito- ja taideaineisiin, hyvinvointia ja terveyttä edistäviin aineisiin, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä kieli- ja kulttuuriaineisiin. Lisäksi opisto järjestää maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa koulutusta. (OPM Drno 219/532/2012).  

Jokihelmen opiston tehtävä kiteytettynä: Jokihelmen opisto järjestää laadukkaita ja monipuolisia oppimismahdollisuuksia sekä kulttuuri- ja taide-elämyksiä eri-ikäisille ihmisille.

Edistämme yksilöiden persoonallisuuden, sivistyksen ja osaamisen kasvua, lasten ja nuorten sosiaalistumista, työikäisten työkyvyn ja hyvinvoinnin tukemista, ikääntyvien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemista sekä alueen kulttuurin, identiteetin ja perinteen vaalimista ja edistämistä. Osallisuus ja yhteisöllisyys saman henkisten kurssilaisten kanssa korostuu tässä ajassa. Kurssien merkityksellisyys yksilölle sekä omien tarpeiden ja toiveiden toteuttaminen ovat keskeisiä tekijöitä hakeutua kursseille. 

Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan suomen kielen ja kulttuurin opetuksella sekä hyvinvointi-, taito- ja taideaineiden kursseilla. Kansalaisopiston merkitys kunnan elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimatekijänä sekä viihtyvyyden lisääjänä on suuri.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin perustuen moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taiteen perusopetus on yhdessä tekemistä, uskaltamista, elämyksiä ja nauttimista, ainutlaatuisen ja arvokkaan yksilön huomioimista (Meri-Pohjolan opistopiirin Taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitelma 2021-2025).

 

VISIO 2025

Jokihelmen opiston tavoitteena on tuottaa iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaikenikäisille. Missiomme on onnistua yhdessä kuntalaisten ja kuntien kanssa. Arvot ohjaavat käytännön toimintaamme ja sisältöjämme. 

Arvomme ovat:

Elämänikäinen oppiminen (Uuden oppiminen on merkityksellistä, henkilökohtaiset tarpeet, toiveet, odotukset, vapaaehtoisuus…)

Kokonaisvaltainen hyvinvointi (psyko-fyysis-sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen)

Ihmisläheisyys ja osallisuus (kohtaamisia, vuorovaikutusta, psykologinen turvallisuus…)

Elämyksellisyys ja uuden luominen (tekeminen ja siitä nauttiminen, iloa, arjen pieniä tähtihetkiä…)

Vastuullisuus (kaikessa toiminnassa, kestävä tulevaisuus, kestävä kehitys, ekososiaalinen sivistys…)

Rahoitus:

Kansalaisopiston tulot koostuvat valtionosuudesta, kunnan maksuosuudesta ja kurssimaksutuloista. Kansalaisopistojen valtionosuus koostuu 90 % kiinteästä ja 10 % liikkuvasta osasta.  Lisäosan kriteereitä ovat muutokset opiston toiminta-alueen väestön kokonaismäärässä (70 %), työttömien määrässä (10 %), vieraskielisten (10 %) ja 63 vuotta täyttäneiden määrässä (10 %). Valtakunnallisesti on yksi porrastamaton yksikköhinta. (Kansalaisopistojen rahoituslaki 2016)Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin

 

Jokihelmen opisto järjestää tavoitteellista tasolta toiselle etenevää taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille kuvataiteessa, musiikissa ja tanssissa yleisen oppimäärän mukaan (500h) sekä tanssissa laajan oppimäärän mukaan (1300h). Alle kouluikäisille tarjotaan varhaisiän opetusta kuvataiteessa ja tanssissa.

Suomalainen taiteen perusopetus on ainutlaatuista koko maailmassa. Se tarjoaa mahdollisuuksia opiskella taidetta päämäärätietoisesti, pitkäjänteisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista sekä kehitetään taiteenalalle ominaista osaamista ja valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä sekä vahvistavat oppilaan omaehtoista ilmaisua, tulkintaa ja arvottamisen taitoa, identiteetin rakentumista sekä luovaa ajattelua ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen, taiteesta nauttimiseen sekä omaan elinympäristöön vaikuttamiseen taiteen keinoin. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin perustuen moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle.

Taiteen perusopetuksen arvoperusta rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Yksilön ainutlaatuisuus ja arvokkuus, ihmisenä kasvaminen ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä, tasa-arvoisuus ja sukupuolen moninaisuus sekä vuorovaikutus muiden ihmisten ja ympäristön kanssa korostuu. Opetuksen lähtökohtana on kunkin taiteenalan ominaisen tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat, esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden pohtiminen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tulevaisuus. Taiteen perusopetus on yhdessä tekemistä, uskaltamista, elämyksiä ja nauttimista, ainutlaatuisen ja arvokkaan yksilön huomioimista. Lisäksi tuetaan taiteiden välistä yhteistyötä.

Taiteen perusopetus on yhdessä tekemistä, uskaltamista, elämyksiä ja nauttimista, ainutlaatuisen ja arvokkaan yksilön huomioimista. Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Taide on universaali kieli, joka yhdistää erilaisia ihmisiä ikään, etniseen taustaan tai sukupuoleen katsomatta. (MPO KESU 2021-2025)

Jokihelmen opiston koulukohtainen opetussuunnitelma pohjautuu OPH:n taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja tutkinnon perusteisiin sekä Meri-Pohjolan opistopiirin opetussuunnitelmaan, joiden pohjalta Jokihelmen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu vuonna 2018 ja päivitetään vuonna 2024. Toiminta perustuu lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuksesta.


Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön kurssit ovat yksi tärkeimmistä vapaa-ajan palveluista kunnissa (Mykkänen 2018, Kunnallisalan kehittämissäätiön raportti). Kansalaisopistossa opiskelu ja harrastaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avointa kaikille ja kaikenikäisille. Kansalaisopisto tarjoaa yhdenvertaisia ja elämänikäisiä mahdollisuuksia elämyksiin, taiteeseen, jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä monipuoliseen harrastamiseen kohtuullisin kustannuksin. 

Vapaa sivistystyö tuottaa laadukkaita yleissivistäviä, ammatillisia sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja, harrastustavoitteisia ja monipuolisia oppimismahdollisuuksia lähellä ihmisten arkea. Helppous ja edullisuus lisäävät matalaa kynnystä harrastaa ja kehittää itseään. Vapaan sivistystyön tavoitteista ja sisällöistä päätetään paikallistasolla, koska ne eivät ole tutkintotavoitteisia eikä sisältöjä säädellä laissa. Tämä mahdollistaa kurssitarjonnan monipuolisuuden ja vaihtuvuuden eri vuosina kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Jokihelmen opiston kurssitarjontaa täydennetään vuoden 2024 syksyllä osaamisperusteisilla kursseilla, joista kurssilainen saa halutessaan osaamispisteitä ja merkinnän omaan opintopolkuunsa. Myös OPH:n kehittämien osaamismerkkikurssien toteuttamista valmistellaan.

Jokihelmen opiston laaja vapaan sivistystyön kurssitarjonta edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, liikunnallista elämäntapaa ja yksilön elämää rikastuttavia sosiaalisia suhteita, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, kotoutumista sekä ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yhdessä tekeminen ja kokoontuminen samanhenkisten kanssa on monelle viikon kohokohta ja piristys. Osallistumisen kautta aktiivisen kansalaisuuden kokemus vahvistuu. Itse tekemisen lisäksi taiteesta ja kulttuurista nauttimisen ja yleisönä olemisen kautta ihmisten elämänsisällöt rikastuvat. Sivistyminen syntyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa.Jokihelmen opiston kansainvälinen toiminta on ollut satunnaista. Vuonna 2022 ja 2023 toteutui yksi henkilöstön Erasmus+ liikkuvuusjakso. Tulevaisuudessa olemme mukana Haapaveden kaupungin ja Meri-Pohjolan opistopiirin liikkuvuushankkeissa, mikä monipuolistaa henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälistymistä ja liikkuvuusmahdollisuuksia. 

 

Jokihelmen opiston kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on:

Kansainväistymisen ja liikkuvuuksien avulla kehitetään henkilöstön ammatillista osaamista, kielitaitoa ja edistetään työhyvinvointia. Opettajat tutustuvat tavoitteelliseen taideopetukseen, taiteidenvälisyyteen ja pääsevät kehittämään yhteistyössä kansainvälisiä taideproduktioita. Kurssilaisten näkökulmasta tavoitteena ovat elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen, eettisyyden ja kestävän elämäntavan, kulttuurisen monimuotoisuuden ja kielitietoisuuden lisääntyminen sekä luovan ajattelun edistäminen. Lisäksi edistetään itselle merkityksellistä tapaa tehdä taidetta sekä kokea ja nauttia taiteesta.  Kansainvälisyystoiminnan vaikuttavuus: 

  • kielitaito, osaaminen ja ammatillinen kehitys lisääntyy
  • luovuuden ja taiteiden kokeminen monipuolistuu 
  • koetun ja opitun soveltaminen omaan taiteenalaan monipuolistuu
  • syntyy elinikäinen taidesuhde ja kulttuurisen osallisuuden kokemus 
  • kulttuurinen monimuotoisuuden ymmärrys kasvaa
  • oppilaitosten välinen yhteistyö vahvistuu
  • koko kunnan kulttuuritoiminnan näkyvyys lisääntyy
  • vetovoima ja pitovoima vahvistuu opiskelija- ja henkilöstörekrytoinnissa