Suomalainen taiteen perusopetus on ainutlaatuista koko maailmassa

Kevät on kansalaisopiston ja taidekoulun juhla-aikaa. Konsertit, tanssi- ja teatteriesitykset sekä taito- ja tai-deaineiden näyttelyt tarjoavat yhteisen elämyksen niin esiintyjille kuin yleisöllekin. Erityisesti lapsille ja nuorille on tärkeää, kun vanhemmat, isovanhemmat, kummit ja ystävät näkevät mitä taidekoulun kursseilla on talven aikana tehty ja opittu. Yhdessä kokeminen ja taiteesta nauttiminen tekee hyvää kaikenikäisille. Arjen estetiikka edistää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemusta.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetuksen lähtö-kohtana on taiteenalan tietoperusta, esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden pohtiminen sekä sosiaa-lisesti ja kulttuurisesti kestävä tulevaisuus. Jokihelmen opiston taidekoulussa tuetaan taiteiden välistä yh-teistyötä osana opetussuunnitelmaa.

”Taiteen perusopetus on yhdessä tekemistä, uskaltamista, elämyksiä ja nauttimista, ainutlaatuisen ja arvok-kaan yksilön huomioimista” (Meri-Pohjolan opistopiirin taiteen perusopetuksen visio vuodelle 2025).

Taiteen perusopetuksessa opiskellaan taidetta tavoitteellisesti, pitkäjänteisesti ja omien kiinnostuksen koh-teiden suuntaisesti. Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia ja laajan oppimäärän 1300 tuntia. Käytännössä 500 tuntia tarkoittaa esim. kuvataiteissa yli 200 viikoittaista reissua kuvataidekoululle koulupäivän jälkeen, tanssissa kerran viikossa tunneilla käyvillä opiskelua 9-10 vuotta ja tanssiteatterilaisilla 5-6 vuotta tai musiikin yksilöopetuksessa 7-9 vuotta.

Jokihelmen opistolla on taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärä järjestämislupa kuvataiteen, käsityön, musiikin ja tanssin sekä tanssin laajan oppimäärän tarjoamiseen. Toimintamme perustuu lakiin ja asetuk-seen taiteen perusopetuksesta sekä OPH:n opetussuunnitelman perusteisiin (2018). Tänäkin keväänä meillä on ilo antaa nuorille taiteen perusopetuksen päättötodistuksia.

Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opinnoissa kehite-tään taiteenalalle ominaista osaamista ja valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Jokihelmen opiston taidekoulusta valmistuneista moni on nyt alansa ammattilainen.

Taiteen perusopetus tukee oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä sekä vahvistaa oppilaan omaehtoista ilmaisua, tulkintaa ja arvottamisen taitoa, identiteetin rakentumista sekä kulttuurisen lukutai-don kehittymistä. Opinnot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen, tai-teesta nauttimiseen sekä omaan elinympäristöön vaikuttamiseen taiteen keinoin. Vuorovaikutus muiden ihmisten ja ympäristön kanssa korostuu. Taiteen perusopetuksen arvoperusta rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Kaikki tämä toteutuu Jokihel-men opistossa pedagogisesti pätevien ja taiteenalan korkea asteen koulutuksen saaneiden opettajien am-mattitaidolla. Olen ylpeä Jokihelmen opiston taiteen perusopetuksen laadusta ja siitä, että meillä on mah-dollisuus tarjota taiteen opetusta kuuden kunnan alueella.

Anu Hultqvist, Jokihelmen opiston rehtori ja Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsen

Muut
artikkelit