KESKEYTYSANOMUS


MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI (täytettävä lomake alempana)

Sairausloma - Jos sairastut kesken työpäivän, ilmoita toimistoon mieluiten ennen kahtatoista. Toimistojen puhelinnumerot ovat Haapavesi 044 7591 246, Kärsämäki/Pyhäntä 044 7591 303, Oulainen/Merijärvi 044 7591 503, Siikalatva 044 7591 336. Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada virka-/työvapaata (sairauslomaa), jos hän on sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttämyyden vuoksi estynyt hoitamasta virkaansa/työtään. (KVTES viides luku 1ä 1 mom). REHTORI HYVÄKSYY SAIRAUSLOMAN VAIN HAKEMUKSESI PERUSTEELLA

Kolme vuorokautta tai sitä lyhyemmistä akuutista infektiosta johtuvasta poissaoloista ei tarvita lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta, vaan poissaolosta on ilmoitettava aluerehtorille puhelimitse. Muissa sairaustapauksissa sinun on toimitettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus sairausloma-anomuksen liitteenä. Muistathan, että sairausloma on AINA ANOTTAVA KIRJALLISESTI rehtorilta.

Tuntiopettajan oikeus sairausajan palkkaan määräytyy kunnallisen opetushenkilöstän virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti:

  • Tuntiopettaja & opetusta keskimäärin alle 14 tuntia viikossa
    • työsuhteen kesto 1 kk tai enemmän => sairausajan palkkaa saa 9 arkipäivältä
    • työsuhteen kesto alle 1 kk => sairausajan palkkaa saa 9 arkipäivältä 50 %
  • Tuntiopettaja & opetusta vähintään 14 tuntia viikossa
    • työsuhteen kesto vähintään 60 kalenteripäivää keskeytymättä => sairausajalta saa täyttä palkkaa 60 kalenteripäivää
    • työsuhteen kesto alle 60 kalenteripäivää => sairausajalta saa täyttä palkkaa 14 kalenteripäivältä

Äitiysvapaa myönnetään äitiysrahakaudeksi eli 105 arkipäiväksi (lauantai lasketaan arkipäiväksi). Äitiysvapaa alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Mikäli lapsen äidin palvelussuhde on jatkunut ennen äitiysvapaan alkua vähintään kaksi kuukautta, hänellä on oikeus saada palkkaa äitiysvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Anomukseen liitetään neuvolan todistus.

Tilapäinen hoitovapaa Viranhaltijan/työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta taikka vammaisen lapsensa sairastuessa äkillisesti viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut saavat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti.

Virka-/työvapaan enimmäismäärä on neljä työpäivää riippumatta siitä kumpi vanhemmista vapaata käyttää.

Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella tai toisella vanhemmista ei muutoin tosiasiallisen esteen johdosta ole mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon tai kysymyksessä on yksinhuoltaja. Tosiasiallinen este on sairaalahoito, asevelvollisuuden/naisten vapaaehtoisen asepalvelun suorittaminen, reservin kertausharjoituksiin osallistuminen ja toisella paikkakunnalla opiskelu.

HENKILÖTIEDOT
Hakijan nimi


Syntymäaika


Ammattinimike


Palvelussuhde:     Virkasuhde työsuhde
Palvelussuhteen alkamisaika


Hakijan toimipaikka
Haapavesi      Kärsämäki      Merijärvi      Oulainen      Pyhäntä      Siikalatva     

KESKEYTYSTIEDOT

Keskeytyksen aika


Palkallinen      Palkaton


 
Keskeytyksen syy

sairausloma
äitiys-, isyys-, vanhempainloma
yksityisasiat
Alle 10-vuotiaan lapsen tilapäinen hoitovapaa
  muu syy, mikä:

TILAPÄISTä HOITOVAPAATA KOSKEVAT TIEDOT

Lapsen nimi

Lapsen syntymäaika  
Sairastumispäivä

Toisen huoltajan nimi
Toinen huoltaja on ansiotyössä      Toinen huoltaja ei ole ansiotyössä     

Toisen huoltajan työnantajan nimi
Toisen huoltajan tyäaika

SAIRAUSLOMASTA/TILAPÄISESTÄ HOITOVAPAASTA ILMOITTAMINEN

Henkilö, jolle ilmoitin poissaolostani:

Aluerehtori      Rehtori     

Päivämäärä, jolloin ilmoitin asiasta:


SAIRAUSLOMAN/TILAPÄISEN HOITOVAPAAN PERUSTE
Työterveyslääkärin todistus
Työterveyshoitajan todistus
Lääkärintodistus
Esimiehen lupa
Muu todistus, mikä
     
Toimita kirjalliset liitteet välittämästi rehtorille, PL 62, 86601 HAAPAVESI(valinnainen) Lähetä kopio lomakkeesta sähkäpostiosoitteeseeni:


Päiväys