Rehtorin itsenäisyyspäivän puhe Merijärvellä 6.12.2023

Arvoisat sotiemme veteraanit, lotat, hyvät juhlavieraat!

Paljon onnea Suomi!

Tänään juhlistamme 106-vuotiasta isänmaatamme, sotiemme veteraaneja, lottia sekä puolustusvoimia, jotka ovat meille mahdollistaneet rauhan ja turvallisen elinympäristön. Tässä ajassa ja maailman myllertäessä ympärillämme rauha, turvallisuus ja itsenäisyys ovat todella merkityksellisiä ja arvokaita asioita!

Kaikki, kaik´ ylös yhtenä miehenä nyt
Suomen onnea valvomaan.
Hetken työ tuhat vuosihin vaikuttaa,
isänmaahan ja maailmaan.

Nämä J.H. Erkon vahvat sanat löysin Merijärven sotaveteraanimatrikkelista, Puolesta kodin ja isänmaan. Teos on kiitos ja kunnianosoitus merijärvisille vapaussodan, talvi- ja jatkosodan sankarivainajille, sotaveteraaneille ja sotatoimialueilla palvelleille lotille. Kirja kuvaa Merijärven paikallishistoriaa, taisteluja rintamalla kodin ja isänmaan puolesta sekä uurastuksesta kotirintamalla. Tämän ansiosta saamme nyt juhlia itsenäistä Suomea.

Maatamme ovat rakentaneet useat sukupolvet yhdessä, mistä saamme tänään olla kiitollisia ja ylpeitä. Suomalainen sisukkuus, periksiantamattomuus ja korkeatasoinen osaaminen ovat kansainvälisesti arvostettuja ominaisuuksiamme. Olemme pieni ja vahva kansa, jolla on rikkaat henkiset juuret ja murteiden rikastuttama kieli. Voimme iloita puhtaasta luonnosta ja saamme nauttia neljästä vuodenajasta: talven pakkasista ja kuuran kimalluksesta, kevään orastavasta vihreydestä ja uuden kasvun ihmeestä, suven suloisuudesta sekä syksyn kypsyttämästä sadosta ja väriloistosta.

Meillä on paljon arvokkaita perinteitä ja kiintymyssuhde kotiseutuun. Merijärven kunta ja kotiseutuyhdistys tekevät merkittävää perinnetyötä mm. Tähjän kotiseututalo savusaunoineen, Aittatori ja kesäisin Kakkukahvila ovat vierailukohteita niin naapurikuntien asukkaille kuin matkailijoille. Merijärven kirjastolla on merkittävä rooli kulttuurityössä perinteisen toiminnan lisäksi järjestämällä näyttelyitä ja tapahtumia. Monipuolinen yhdistystoiminta lisää elämänmenoa ja viihtyvyyttä paikkakunnalla kunnan omien hyvien palveluiden lisäksi.

On suuri ilo ja kunnia olla juhlapuhujana kansalaisopiston, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen edustajana tässä juhlassa.

Suomalaisella Kansalais- ja työväenopistojen sivistystyöllä on 124-vuotinen historia. Alueellamme on ollut kansalaisopistoja 60 vuotta. Vuonna 1963 aloittivat Oulaisten, Haapaveden, Pyhäjärven, Ylivieskan ja Nivalan kansalaisopistot. Oulas-opisto laajeni Merijärvelle, Pyhäjoelle ja Vihantiin vuonna 1966. Jokihelmen opisto syntyi 15 vuotta sitten Haapaveden kansalaisopiston ja Oulas-opiston yhdistyessä. Siikalatva liittyi mukaan kolme vuotta myöhemmin. Jokihelmen opisto toimii kuuden kunnan alueella ja tuottaa monipuolisia, väestön tarpeita ja toiveita vastaavia vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kursseja, luentoja, taide- ja kulttuuritilaisuuksia.

Voimme olla kiitollisia suomalaisesta sivistyksestä ja korkeatasoisesta koulutusjärjestelmästä, oppivelvollisuudesta ja mahdollisuudesta itsensä elinikäiseen kehittämiseen. Kansalaisopistoilla on entistä suurempi sivistys- ja hyvinvointitehtävä tulevaisuuden kunnissa. Jokihelmen opiston visio vuoteen 2025 on tuottaa iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaikenikäisille.

Vuonna 2023 toteutamme noin 16 000 opetustuntia, josta taiteen perusopetusta on 2750 tuntia. Tuotamme vuosittain yli 800 kurssia ja luentoa, joille osallistuu noin 10 200 kurssilaista. Taito- ja taideaineiden konsertit, näyttelyt, tanssi- ja teatteriesitykset ovat tärkeä osa alueemme kulttuuritarjontaa.  Alueellisena kansalaisopistona olemme myös merkittävä työllistäjä. Opetustoimintamme perustuu Lakiin vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632) ja Lakiin taiteen perusopetuksesta (21.8.1998/633).

Arvomme ovat elämänikäinen oppiminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi, ihmisläheisyys ja osallisuus sekä elämyksellisyys ja uuden luominen. Kursseille tullaan vapaaehtoisesti oppimaan uutta ilon kautta omien toiveiden ja tarpeiden mukaan, edistämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, kokemaan elämyksiä ja onnistumisia arjen keskellä sekä kohtaamaan ja olemaan vuorovaikutuksessa muiden samanhenkisten ihmisten kanssa.

Psykologinen turvallisuus korostuu tässä ajassa. Saavutettavuus, osallisuus, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, vuorovaikutus ja kohtaamiset opiston kursseilla ovat entistä tärkeämpiä. Keskeisinä näkökulmina ovat toimintamme ihmiskeskeisyys ja merkityksellisyys. Jokainen meillä töitä tekevä on oman alansa erityisosaaja, ammattilainen ja tärkeä Jokihelmen opiston toiminnan kokonaisuudessa. Jokainen kurssilainen tuo mukanaan oman ainutlaatuisuutensa ja halunsa oppia lisää yhdessä muiden kanssa. Myös asianmukaisilla ja terveillä toimitiloilla on iso vaikutus onnistuneeseen lopputulokseen.

Yhdessä koetut elämänilot ja -surut ja yhteinen tekeminen sekä vastavuoroisuus yhdistävät ihmisiä. Eri ikäpolvilla on eri tehtäviä ja rooleja, on mahdollisuus oppia uutta, yhdistää osaamista ja kokemuksia, täydentää ja tukea toisiaan, mistä syntyy elämän rikkautta ja moninaisuutta.  Ikäihmisten elämänkokemuksen jakaminen on arvokasta hiljaista tietoa, sitä ei voi oppia internetistä tai kirjoja lukemalla. Tämä näkyy niin yritys- ja työelämässä, kansalaisopiston kursseilla kuin monen suvun elämässä: kokemusta ja osaamista arvostetaan ikään katsomatta. Myös tämän juhlan ohjelma on hyvä osoitus eri sukupolvien voimaannuttavasta yhteydestä ja yhdessä tekemisestä.

Suomalainen yhteiskunta on muutoksessa. Tulevaisuudessakin Suomi tarvitsee laaja-alaista osaamista ja hyvinvoivia kansalaisia. Kansalaisopistojen liitto muistuttaa vapaan sivistystyön lakiin perustuen, että kansalaisopistossa opiskelu tulee säilyttää kaikkien saavutettavissa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Kansalaisopistojen tavoitteena on edistää kuntalaisten oppivaa ja aktiivista elämäntapaa, tukea kulttuuriin kasvamista, vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen elinvoimaa ja hyvinvointia, ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä edistää alueen yhteisöllisiä voimavaroja. Itse tekemisen lisäksi taiteesta ja kulttuurista nauttimisen ja yleisönä olemisen kautta ihmisten elämänsisällöt rikastuvat, elämänilo ja -tarkoitus vahvistuvat. Waterson Lowe on sanonut ”Vuodet aiheuttavat kenties ryppyjä kasvoihin, mutta jos luovumme innostuksesta, saamme ryppyjä sieluumme”.

Näin vuoden pimeimpään aikaan haluan nostaa esiin elämänilon, huumorin sekä omien voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntämisen tärkeyden elämänhallinnan ja selviytymisen kannalta. Positiivisella asenteella, myönteisillä elämänarvoilla ja hyvillä ihmissuhteilla voi vaikuttaa oman elämän laatuun. Tunteet tuovat sävyjä jokapäiväiseen elämään. On tärkeää antaa tilaa positiivisille tunteille, koska ne toimivat voimavarana ja toiminnan yllykkeinä kaikissa elämänvaiheissa. Positiivisuus omassa ajattelussa ja asenteissa sekä myönteinen suhtautuminen itseen ja elämään auttaa kohtaamaan ja selviämään myös eteen tulevista haasteista.

Kulttuurin ja perinteiden vaaliminen korostuvat erityisesti näin itsenäisyyspäivänä. On tärkeää muistella kansakuntamme historiaa ja tunnustaa olevansa suomalainen. Hyvinvointivaltion ylläpitäminen on nyt uusien sukupolvien vastuulla ja meidän velvollisuutemme on tehdä parhaamme itsenäisyyttä puolustaneiden esimerkillä.

Eino Leinon sanoin:

Jos on suurta tehty missä,
sit’ on tehty sydämissä,
kautta tarmon, kautta kunnon,
hyvän kautta omantunnon;
siell’ on Suomen juuret meillä,
jotka kestää elon teillä,
kestää, vaikk’ on vaara vakaa,
kuuluu vuosisatain takaa.
Terve teille, Suomen suuret,
joill’ on synnyinmaassa juuret,
syvät niinkuin Suomen puilla.   

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

Muut
artikkelit